INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl.

  1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji Project Management Days 2019, komunikowania się w celu organizacji konferencji, udokumentowania jej przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO[1] (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2]. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu informowania o konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez SGH. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej konferencji. Dane osobowe przetwarzane w celu informowania o konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez SGH, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

  1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

  1. Odbiorcy danych

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, może ją Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Na podstawie udostępnionych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.

  1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które mogą być opublikowane na stronie internetowej SGH.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.

[2] Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z póżn. zm.