I. Proces rejestracji
1. Rejestracja w systemie oznacza akceptację regulaminu Project Management Days 2019.
2. Po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy i akceptacji zgłoszenia, Uczestnik otrzyma email zwrotny zawierający informacje o numerze konta, na który należy dokonać wpłaty.
3. W przypadku nieuregulowania opłaty za uczestnictwo w Project Management Days 2019 w przeciągu 5 dni roboczych od momentu akceptacji zgłoszenia, konto użytkownika zostaje usunięte.
4. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 1 marca 2019 roku do 1 kwietnia 2019 roku.

II. Opłaty
1. W przypadku rezygnacji z udziału w Project Management Days 2019, organizator nie zwraca wpłaconej sumy pieniędzy.
2. Opłata za uczestnictwo w Project Management Days 2019 wynosi:
a) studenci studiów licencjackich/inżynierskich i magisterskich – 159 zł
b) studenci studiów podyplomowych i doktoranckich – 299 zł
c) pozostali zainteresowani – 499 zł
3. Zniżki opłat z kodami promocyjnymi:
a) Uczestnicy poprzednich edycji konferencji Project Management Days – 10%
b) Pozostali zainteresowani, którzy złożą zamówienie w okresie 1 marca do 7 marca – 10%
3.1 Zniżki nie łączą się ze sobą. Promocje nie dotyczą członków koła Zarządzania Projektami SGH.

III. Konferencja
1. Wybór warsztatów i wykładów w toku rejestracji podlega modyfikacji do dnia 31 marca 2019. Po tym terminie zmiany nie będą możliwe.
2. O możliwości wyboru poszczególnych wykładów i warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, należy być obecnym na co najmniej sześciu z dziewięciu zadeklarowanych prelekcji.

IV. Organizator
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany opłaty za uczestnictwo w Project Management Days 2019 w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których skutki wpływają na koszt organizacji konferencji,
b) odmowy przyjęcia rejestracji uczestnika bez podania przyczyny,
c) sprawdzenia legitymacji studenckich/indeksów studentów zapisanych na konferencję,
d) zmiany czasu trwania poszczególnych wykładów,
e) sprawdzenia przynależności do SKN ZP.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych. Na skutek zdarzeń niezależnych od organizatorów niektóre tematy wykładów mogą ulec zmianie.

V. Postanowienia końcowe
1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przez Uczestników aktywności odbywających się podczas Konferencji bez zgody Organizatora.
2. Konferencja może być filmowana lub fotografowana przez Organizatora. Uczestnictwo w konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
3. Udział w konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
a) gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja lub Wieczór Networkingowy,
b) gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny na nr 664 464 715 lub 604 720 829 albo kontakt na adres e-mail: zapisy@pmdays.pl