Regulamin uczestnictwa w konferencji online

pn.: „ Project Management Days 2021”

§ 1 Organizator/Termin

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą Project Management Days 2021 organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP
 2. Konferencja ONLINE odbędzie się w dniach 22-24.04.2021r. za pośrednictwem aplikacji clickmeeting.
 3. Kontakt z Organizatorem wydarzenia będzie możliwy za pośrednictwem adresu email: kontakt@pmdays.pl

§ 2 Definicje

 1. Regulamin uczestnictwa – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków udziału w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://pmdays.pl/regulamin
 2. Organizator – oznacza SGH – Szkołę Główną Handlową w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP 525000840,
 3. Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję ONLINE pod nazwą: „Project Managment Days 2021” nazwaną również określeniem PM Days 2021 lub PM Days bądź Konferencją
 4. Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej https://pmdays.pl/
 5. Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
 6. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 3 Zapisy na warsztaty

 1. Zapisy na Konferencje będą dokonywane za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie pmdays.pl. Organizator nie będzie dokonywał zapisów uczestników w innej formie niż poprzez ten formularz.
 2. Zapisy rozpoczynają się w dniu 24.03.2021r. i potrwają do 20.04.2021r. do godziny 23.59
 3. Uczestnik chcący wziąć udział w Konferencji w trakcie formularza zaznacza wybrany pakiet. Koszt poszczególnych pakietów wygląda następująco: udział tylko w jednym wybranym dniu Konferencji – 35 zł, udział w trzech dniach konferencji – 60 zł. Organizator nie przewiduje możliwości zakupu pakietu na 2 dni, jedyną możliwością do zakupu tego typu biletu jest zakup dwóch biletów jednodniowych.
 4. Po zaksięgowaniu płatności uczestnicy otrzymają linki do zapisów na warsztaty, które odbędą się pierwszego i drugiego dnia Konferencji. Liczba miejsc na określone tematycznie warsztaty będzie ograniczona. Miejsca będą dostępne do wyczerpania na zasadzie kolejności zgłoszeń. Organizator zapewni liczbę miejsc odpowiadającą liczbie uczestników Konferencji. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zapisania się pierwszego i drugiego dnia Konferencji na jeden warsztat.
 5. Linki na poszczególne warsztaty Organizator będzie wysyłał łącznie z linkami na wykłady zgodnie z zakupionym pakietem.
 6. Przy zakupie pakietu na 3 dni Konferencji uczestnik otrzyma linki na wszystkie odbywające się wykłady. W przypadku zakupu przez uczestnika pakietu na jeden wybrany dzień po zaznaczeniu takiej informacji w formularzu uczestnik otrzyma linki na wszystkie wykłady odbywające się w danym dniu.
 7. Linki na warsztaty i wykłady zostaną przesłane najpóźniej do 5 dni roboczych po przesłaniu przez uczestnika potwierdzenia wykonania płatności.
 8. Wszystkie pytania odnośnie zapisów na warsztaty można kierować na adres : kontakt@pmdays.pl

§ 4 Płatności

 1. Płatności za bilety na Konferencję będą dokonywane na konto bankowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o numerze 04 1240 1112 1111 0000 0165 1072 w tytule płatności należy wpisać – Tytuł: PMD 2021, Imię i Nazwisko. Faktury będą wystawiane w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie uczelni. Dane do faktury uczestnik Konferencji uzupełnia w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego.
 2. W przypadku nie podania kompletu informacji do wystawienia faktury na firmę, SGH wystawi fakturę bezpośrednio na uczestnika Konferencji.
 3. Wszystkie płatności będą dokonywane przez uczestników Konferencji w formie przelewu na wskazane w § 4 pkt. 1 konto bankowe. Organizator nie przewiduje wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności ani faktur proforma.

§ 5 Reklamacje i zwroty środków

 1. W przypadku chęci anulowania zakupu pakietu na Konferencję Project Management Days uczestnik kieruje prośbę o zwrot środków poprzez formularz zwrotu znajdujący się na stronie https://pmdays.pl/zwrot Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator dokonuje zwrotu środków finansowych w kwocie poniesionej przez uczestnika w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania prośby.
 2. W przypadku anulowania uczestnictwa w Konferencji Organizator zablokuje uczestnikowi linki na warsztaty i wykłady oraz wykreśli go z listy uczestników.
 3. Organizator dokona wskazanego w punkcie 1 zwrotu w przypadku:
  1. Wysłania prośby poprzez wskazany powyżej formularz.
  2. Przesłania prośby o anulowanie udziału w Konferencji i zwrot środków finansowych do dnia 19.04.2021r. Po upłynięciu niniejszego terminu Organizator nie będzie dokonywał zwrotu poniesionych kosztów.
  3. Załączenia przez Uczestnika potwierdzenia dokonania płatności za zakup biletów na Konferencję.
 4. W przypadku chęci zmiany zakupionego pakietu przez uczestnika, uczestnik wyśle email na adres kontakt@pmdays.pl i określi zakres zmiany.
  1. Jeśli uczestnik chce skrócić udział w Konferencji i dokonać zmiany pakietu trzydniowego na pakiet jednodniowy na podstawie przesłanego email uczestnik otrzyma przewidziany zwrot kosztów do 14 dni roboczych od przesłania odpowiedniego formularza. Termin ten może zostać wydłużony o ewentualny okres zaksięgowania pierwotnej płatności przez SGH.
  2. Jeśli uczestnik wyrazi chęć zamiany zakupionego pakietu jednodniowego na pakiet trzydniowy zgłasza taką prośbę na adres email wskazany w pkt. 4 Następnie uczestnik dokona płatności dodatkowej kwoty na konto bankowe wskazane w  4 niniejszego regulaminu. Po dokonaniu płatności uczestnik wyśle email z  potwierdzeniem  wykonania przelewu.
 5. W przypadku problemów bądź pytań związanych z wypełnieniem formularza, otrzymaniem faktury, zaksięgowaniem płatności lub zwrotem środków w przypadku rezygnacji uczestnik będzie się kontaktował na adres email kontakt@pmdays.pl

§ 6 Konkursy

 1. Udział uczestników Konferencji w konkursach przygotowanych przez Organizatora jest dobrowolny oraz nieodpłatny.
 2. Konkurs będzie realizowany przy użyciu aplikacji Kahoot, którą każdy z uczestników chcący wziąć udział w konkursie pobierze na swój telefon.
 3. PIN do danego testu w Kahoot zostanie udostępniony przez prowadzącego lub Organizatora przed rozpoczęciem konkursu.
 4. Nagrody przewidziane w konkursie będą stanowiły wartość materialną a nie finansową.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie aplikacji na telefonie uczestnika, a także za nieudzielenie odpowiedzi na pytanie w wyznaczonym czasie.
 6. Zdobyte nagrody zostaną przesłane zwycięzcom w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu Konferencji na adresy korespondencyjne przekazane Organizatorom drogą email.
 7. Szczegółowy Regulamin Konkursu stanowi odrębny dokument.
 8. W przypadku pytań związanych z realizacją konkursów w ramach Konferencji Project Management Days uczestnik będzie kierował je na adres: kontakt@pmdays.pl

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP
 2. Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prawidłowej organizacji Konferencji, w tym realizacji wykładów i warsztatów, zapisów, wysyłki materiałów czy zaświadczeń uczestnictwa w Konferencji.
 3. Państwa dane osobowe zostaną usunięte z wszystkich baz przygotowywanych w związku z prawidłową realizacją Konferencji do 21 dni kalendarzowych po zakończeniu Konferencji.
 4. Akceptacja warunków związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 5. W przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych lub pytań w tym obszarze prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@sgh.waw.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym do zapisania się na Konferencję.
 2. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu będzie skutkował anulowaniem Państwa zapisu na Konferencję, gdyż formularz do tego służący bez odznaczenia pola „Akceptuję regulamin uczestnictwa w PM Days 2021” uniemożliwi wysłanie formularza do Organizatora.