Warszawa, 15.04.2021 r.

Regulamin konkursu „Konkurs – PM Days 2021”

§ 1

ORGANIZACJA KONKURSU

 1.  Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs – PM Days 2021” jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP 5250008407, REGON 000001502 dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Konkurs” – konkurs „Konkurs – PM Days 2021”, prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Uczestnik” – uczestnik konferencji „PM Days 2021”, który w dniu 23 kwietnia 2021 r. od godziny 12:30 do godziny 17:00 poprawnie odpowie na 10 pytań w aplikacji MS Forms zgodnie z zasadami Regulaminu. 
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do akceptacji i przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: Olga Cieszkowska, Adrianna Ostrowska, Anna Krajewska. Komisja Konkursowa jest uprawniona do interpretacji postanowień Regulaminu, czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowaniem decyzji o dyskwalifikacji Uczestników w związku z postępowaniem niezgodnym z Regulaminem oraz innych czynności niezbędnych dla przeprowadzenia prawidłowego przebiegu Konkursu.
 2. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Dnia 23 kwietnia 2021 roku o godz. 9:00 do wszystkich Uczestników zapisanych w ramach konferencji PM Days 2021, zostanie wysłany e-mail z informacją o możliwości uczestnictwa w Konkursie, który odbędzie się w godz. 12:30-17:00 23 kwietnia 2021 roku. 
 2. Dnia 23 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:30 na czacie “Sesja pytań i odpowiedzi” spotkania odbywającego się w ramach wykładu “Zarządzanie Wizualne w Scrum Teamach. Czy to dobra praktyka?” na platformie MS Teams, zostanie wysłany link umożliwiający dostęp do formularzu zawierającego 10 pytań konkursowych w aplikacji MS Forms. Uczestnik powinien pozostać na spotkaniu organizowanym w ramach konferencji PM Days. Organizator po zakończeniu wykładu “Zarządzanie Wizualne w Scrum Teamach. Czy to dobra praktyka?” poinformuje Uczestników jak prawidłowo użyć link zamieszczony w “Sesji pytań i odpowiedzi”. Zadaniem uczestnika jest odpowiedzieć poprawnie na jak największą ilość zadawanych pytań w jak najkrótszym czasie. 
 3. Konkurs składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. 
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie jednokrotnie, używając otrzymanego linku ze zgłoszonego adresu mailowego. 
 5. Wysłany link zawierający formularz pytań konkursowych będzie aktywny od godziny 12:30 do godziny 17:00 23 kwietnia 2021 roku. 

§ 4

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW ORAZ NAGRODY

 1. Zwycięzcą zostaje 10 pierwszych Uczestników, które odpowiedziało poprawnie na największą ilość pytań w czasie krótszym niż pozostali Uczestnicy. 
 2. Do końca dnia 23 kwietnia 2021 roku zwycięzcy dostaną informację o zwycięstwie w Konkursie na adres mailowy, z którego przyszło zgłoszenie na Konkurs. 
 3. Nagrodą w Konkursie jest zestaw Welcome Pack, w tym: długopis, zeszyt, teczka, przypinka, smycz, kubek oraz torba z logiem PM Days 2021 oraz patronów konferencji.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie adresu, na który ma zostać dostarczona nagroda odpowiadając na maila z informacją o zwycięstwie. 
 5. Organizator zastrzega, iż nagrody nie podlegają zamianie ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. W przypadku, gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują pobranie podatku od nagrody wygranej w Konkursie Organizatora naliczony i odprowadzony podatek dochodowy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz inne wymagane prawem zobowiązania publicznoprawne. 

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@pmdays.pl. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową niezwłocznie.
 3. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu PM Days 2021 jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.), SGH przekazuje uczestnikom poprzez ich zamieszczenie pod formularzem zgłoszeniowym, których treść stanowi również załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji organizacji konkursu, a w przypadku laureatów również w celu przekazania nagrody. 
 4. Imiona i nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pmdays.pl.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zaistniałe wątpliwości dotyczące Regulaminu rozpatruje Komisja Konkursowa. Uczestnicy Konkursu mogą zwrócić się do Komisji Konkursowej z prośbą o interpretację postanowień Regulaminu.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie pmdays.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

 1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie PM Days 2021. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy poprzez akceptację Regulaminu Konkursu PM Days 2021);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Kodeksem cywilnym oraz przepisami dotyczącymi dokumentacji finansowo-księgowej. 
 1. Okres przetwarzania danych osobowych 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się w związku z udziałem w konkursie oraz przez czas niezbędnego przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 

 1. Odbiorcy danych 

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. Dane osobowe laureatów konkursu mogą być przekazane usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody. 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

 1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.